DR

Przejdź do strony MSBiS: WARSZAWA | POZNAŃ | KRAKÓW
Oferty pracy|Dodaj ofertę|O nas Zaloguj|Zarejestruj
Oferty pracy Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego
ofertypracy.msbis.com 

 
§ I
Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
2. Usługodawca – Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów (MSBiS)  z siedzibą przy ul. Wspólnej 65A w Warszawie,
NIP: 521 283 12 40, REGON: 015230346.
3. Serwis – strona internetowa udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem ofertypracy.msbis.com.
4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu ofertypracy.msbis.com oraz udostępnianych w nim usług objętych regulaminem.
5. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.
6. Rejestracja – założenie przez Absolwenta Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu korzystania z Serwisu.
 
 
§ II
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego ofertypracy.msbis.com.
 
1. Serwis ofertypracy.msbis.com zwanym dalej Serwisem jest inicjatywą MSBIS.
2. Celem serwisu jest bezpłatne udostępnianie wiedzy o rynku pracy, a w szczególności prezentacja informacji o wolnych miejscach zatrudnienia w wybranych zawodach. 
3. Korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu jest całkowicie bezpłatne. Jednak dostęp do niektórych funkcji możliwy jest tylko po zarejestrowaniu przez Użytkownika adresu mailowego.
4. W ramach serwisu, Użytkownicy mogą zamieszczać oferty pracy. Pełną odpowiedzialność prawną za zamieszczone oferty ponosi osoba wysyłająca ofertę. 
5. Głównym administratorem serwisu, odpowiedzialnym za jego zarządzanie  jest MSBIS.
6. Serwis obejmuje zarówno stronę internetową ofertypracy.msbis.com, jak i wszelkie działania powiązane z marką ofertypracy.msbis.com prowadzone w internetowych mediach społecznościowych. 
7. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy jego niektóre postanowienia odsyłają do uregulowań szczególnych.


§ III
Rodzaje i zakres Usług
 
Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
1. Umożliwienie zarejestrowanym Użytkownikom dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę i innych Użytkowników, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert.
2. Zamieszczanie w Serwisie ofert pracy, bez konieczności zakładania konta w Serwisie.

 

§ IV
Korzystanie z Serwisu

i warunki świadczenia Usług umieszczania w Serwisie ofert pracy 
 
1. Użytkownik, czyli każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz Usług w nim dostępnych, oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązana jest do przestrzegania jego postanowień.
2. Korzystanie z części Usług, w tym dostęp do poszczególnych ofert, wymaga Rejestracji w Serwisie.
3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i w pełni dobrowolna.
4. W trakcie Rejestracji wymagane jest podanie następujących danych Użytkownika: nazwa użytkownika (login), hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, nr Certyfikatu MSBiS.
5. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj” na adres e-mail,  wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, zostanie niezwłocznie przesłany e-mail celem potwierdzenia dokonania rejestracji.
6. Użytkownik ma prawo samodzielnie, za pomocą dostępnego formularza zamieszczać w Serwisie oferty pracy, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
7. Umieszczanie ofert pracy w Serwisie jest bezpłatne.
8. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danej oferty pracy należy do Usługodawcy.
9. Usługodawca może usuwać lub modyfikować treść oferty pracy oraz jej parametry (w tym określenie stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść oferty i jej parametry były podane rzetelnie.
10.Treści dostępne w Serwisie nie mogą być udostępniane osobom niezarejestrowanym.
 
 
§ V
Prawa i obowiązki Użytkownika
 
1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
W sposób szczególny oznacza to zakaz:
1.1.   prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej i reklamowej,
1.2.   dokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu,
1.3.   zamieszczania treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu oraz materiałów informacyjnych, w szczególności artykułów i ofert pracy, a także baz danych w nim zamieszczonych, jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
3. Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Użytkownik  ma prawo żądać od Usługodawcy usunięcia z Serwisu swojego konta. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie oraz z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
 
  
§ VI
Odpowiedzialność Usługodawcy serwisu
 
1. MSBIS nie odpowiada za działania Użytkowników stojące w oczywistej sprzeczności z treścią niniejszego Regulaminu.
2. MSBIS nie odpowiada  za informacje pobrane z Serwisu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników.
3. MSBIS nie ponosi odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
4. MSBIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do konta Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (wirusami).
 
 
§ VII
Dane osobowe
 
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych - jest to niezbędne do świadczenia niektórych Usług.
2. Przetwarzanie przez MSBIS danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
3. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o Rejestracji w Serwisie.
4. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.
5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MSBIS.
6. MSBIS przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
7. Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych.
8. Użytkownik podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
W tym celu należy się zwrócić listownie do MSBiS lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: oferty
pracy@msbis.com. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 
 
§ VIII
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputera) mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (MSBIS rekomenduje korzystanie z przeglądarki internetowej typu Firefox v. 24 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
 

 § IX
Postanowienia końcowe

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres siedziby Serwisu tj:
Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów
Ul. Wspólna 65A, 00-687 Warszawa
lub za pomocą poczty elektronicznej: ofertypracy@msbis.com
 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Użytkownika nabyte przed zmianą Regulaminu.  Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Każde kolejne skorzystanie z Serwisu, które będzie nosiło datę późniejszą od daty zamieszczenia w Serwisie zmienionego Regulaminu, będzie uważane za zgodę Użytkownika na postanowienia zmienionego Regulaminu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 

MSBiS Copyright 2002-2015 Kontakt | Pomoc | Regulamin

Witaj na giełdzie pracy!

Wpisz datę urodzenia . .
Wpisz nazwę miasta
Proszę wypełnić wszystkie pola
Prezentowane materiały zawierają treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu gielda.msbis.com, wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuję się do nienaruszania postanowień Regulaminu.
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Wypełniając powyższy formularz, użytkownik akceptuje politykę dotyczącą prywatności oraz plików cookie witryny internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookie.